1 Definities
Klant: Bedrijven in bezit van een kvk of non profit organisatie,
Consument: natuurlijk persoon die Producten en/of Diensten van Captec koopt voor privégebruik;
Captec: Afiant Commerce B.V. handelend onder de handelsnaam Captec
Leveringsdatum: door Captec aangegeven datum of periode wanneer Producten en/of Diensten worden geleverd;
Prijs: Prijs voor Producten exclusief vervoerskosten, verzekering;
Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Captec verbindt;

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Captec en alle aangegane overeenkomsten.
2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Indien ook de Klant naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Captec is ingestemd.
2.4 Door het van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Captec is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Captec is niet gebonden aan een aanbieding indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website of in mailings.
3.3 Captec behoud zich het recht als bij opdracht een prijswijziging is doorgevoerd deze door te berekenen aan de klant.
3.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.4 Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
-
– (1) de Klant geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen;
– (2) Captec heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Klant getekend en door Captec ontvangen;
– (3) de Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data zijn via elektronische weg aan Captec verzonden en door Zomoi ontvangen.
3.5 Een overeenkomst komt tot stand:
– in geval van een aanbod als bedoeld in 3.4 onder
(1): op het moment dat het aanbod van de potentiële Klant door Captec uitdrukkelijk is aanvaard;
– in geval van een aanbod als bedoeld in 3.4 onder
(2): op het moment dat Captec een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd;
– in geval van een aanbod als bedoeld in 3.4 onder
(3): op het moment dat een bevestiging per email is verzonden naar het door Klant opgegeven email-adres.
3.6 De Klant en Captec komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden als opgesteld in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Captec gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Captec garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4 Prijs en betaling
4.1 De door Klanten te betalen Prijs en overige kosten, waaronder die van vervoer, verzekering en BTW, wordt duidelijk vermeld in Captec offerte en/of orderbevestiging en in de factuur.
4.2 Klanten dienen direct contact op te nemen met Captec, wanneer zij een fout of afwijking met hun bestelling in de orderbevestiging en/of de factuur ontdekken opdat problemen rond de vraag wat Captec had moeten leveren kunnen worden voorkomen.
4.3 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.
4,4 Captec kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Captec.
4.5 Bij bestellingen anders dan per internet betalen Klanten voorafgaand aan de levering van Producten en/of Diensten, tenzij een andere vorm van betaling schriftelijk is overeengekomen.
4.6 Indien op de vervaldatum van een factuur geen betaling is ontvangen, is de Klant na ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde. Niet-consumenten zijn de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd.
4.7 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Captec als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is Captec bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.9 Indien gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de aflevering van bestelde zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.
4.10 De klant dient de factuur te voldoen bij opdracht mits anders is overeengekomen met Captec.
4.11 Afwijkende betalingstermijnen zullen altijd op de orderbevestiging en factuur vermeld staan.

5 Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijden in offertes en op de website gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000,- Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.
5.4 Indien een geleverde bestelling, verzonden middels Postnl, DPD of DHL of andere transporteur, om welke reden dan ook ‘retour afzender’ wordt gestuurd, wordt de order geannuleerd en worden de gehele orderkosten bij de besteller van het product in rekening gebracht. Deze orderkosten dienen vervolgens binnen 14 dagen voldaan te zijn.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Captec is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7 Aanvaarding en herroepingsrecht
7.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Producten die zijn gekocht is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering, mits het product, de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade per pakketdienst te worden aangeboden.
7.2 In aanvulling op het vorige lid geldt dat de Klant een product niet kan terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
– Het product was speciaal voor de Klant op maat gemaakt;
– Het product is gedurende de periode dat de Klant het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
– Het product is niet meer compleet;
– Het product bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het product bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Captec niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
– Het product is duidelijk persoonlijk van aard;
– Het product kan door haar aard niet worden teruggezonden;
– Het product kan snel bederven of verouderen;
– Het product computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
Bij ontvangst van een product door Captec als hierboven beschreven zal per product een waardeanalyse gemaakt worden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen in rekening worden gebracht aan de Klant.
7.3 Niet-consumenten mogen Producten afwijzen wegens non-conformiteit, zichtbare afwijkingen met het overeengekomen binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
7.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
7.5 Transportschades dienen binnen 1 werkdag na ontvangst van de zending bij de opdrachtnemer gemeld te worden
7.6 Alvorens een product retour wordt gestuurd dient opdrachtgever een RMA nummer aan te vragen. Bij ontvangst van het product zonder RMA nummer wordt deze direct retour gestuurd aan de verzender.

8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Captec garandeert dat Producten gedurende twaalf maanden vanaf de Leveringsdatum vrij zullen zijn van gebreken tenzij anders in de orderbevestiging is overeengekomen. Indien het Product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont zal Captec het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen.
8.2 Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant Captec direct na ontdekking hiervan in kennis te stellen.
8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Captec of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien het product volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.4 Retourzendingen in geval van garantie zijn voor rekening van de afzender, tenzij anders overeengekomen.
8.5 Indien bij een onder garantie retour gezonden product niet als garantie behandeld kan worden zullen alle gemaakte kosten op de afzender in rekening worden gebracht.
8.6 Alvorens een product retour wordt gestuurd dient opdrachtgever een RMA nummer aan te vragen. Bij ontvangst van het product zonder RMA nummer wordt deze direct retour gestuurd aan de verzender.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Captec beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Captec is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.2 De Klant is gehouden Captec te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Captec mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.
9.3 Het is mogelijk dat Captec op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Captec is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Captec niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11 Vertrouwelijkheid
Ieder der partijen dient alle vertrouwelijke of vertrouwelijk blijkende informatie die zij van de andere partij ontvangt te behandelen zoals zij haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt.

12 Consumentenrechten
Deze Voorwaarden zijn opgesteld conform de Nederlandse wetgeving en worden regelmatig geactualiseerd. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving heeft de wetgeving voorrang.

13 Toepasselijk recht en Bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen, is een rechter in Nederland bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een klant en Captec, is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de klant mede bevoegd.

15 Diversen
15.1 Afiant Commerce B.V. handelende onder de handelsnaam Captec, is gevestigd te (2712AE) Zoetermeer, Dorpsstraat 91 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, Regio Haaglanden onder nr. 61946281. Het BTW-identificatienummer is NL 854560646.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan eerder in dit lid genoemd adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.
15.2 Captec streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 48 uur te behandelen en eventueel te beantwoorden.

16 Algemene voorwaarden AchterafBetalen
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:
• U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Afiant Commerce B.V. producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
• U bent 18 jaar of ouder;
• Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Afiant Commerce B.V. uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
• U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
• U bent verplicht Afiant Commerce B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Afiant Commerce B.V. per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Afiant Commerce B.V. worden doorgegeven.
• U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b. Wijze van betalen door Klant:
• Afiant Commerce B.V. heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Afiant Commerce B.V. een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
• Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
• U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Afiant Commerce B.V. en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Afiant Commerce B.V., hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Afiant Commerce B.V. wordt erkend.
• Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:
• Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
• Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Afiant Commerce B.V. het recht om door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
• Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
• Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Afiant Commerce B.V., één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
• Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
• Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte teAfiant Commerce B.V. stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
• Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d. Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.